Haendle Jahreskalender | Kalender 1962 | Seite: 1

   
   
Haendle_1962_01.jpg